Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного університету ДПС України
Протокол № 7 від 22 квітня 2010 р.

СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ*

Відповідно до вимог Положення про систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службов-ців, методичних рекомендацій Головного управління державної служби щодо розробки професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, програма побудована за модульним принципом. Вона містить три складові (загальну, функціональну і галузеву), кожна з яких в свою чергу, розмежовується на дві частини: нормативну, обов’язкову для вивчення всіма слухачами, і варіативну (вибіркову), перелік навчальних модулів якої складається з навчальних модулів, що обираються слухачами і навчальними закладами самостійно, виходячи з конкретних потреб у навчанні.

Загальна складова

33%

Функціональна складова

50%

Галузева складова

17%

72 години

108 годин

36 годин

Нормативна
48 годин
67%

Варіативна
24 годин
33%

Нормативна
24 години
23%

Варіативна
84 години
77%

Варіативна
36 годин
100%

Нормативна:        72 години  (33%)
Варіативна:          144 години  (67%)

І. ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА


Основна мета навчання за загальною складовою полягає у наданні та поглибленні конкретних знань з соціально-гуманітарних, правових, економічних дисциплін, формуванні умінь їх застосовувати в практичній діяльності, а також корегуванні світоглядних засад фахівця для забезпечення адекватного розуміння ним своїх обов`язків і повноважень, які викладені в професійно-кваліфікаційній характеристиці.
Зміст загальної складової випливає із Закону України "Про державну службу", вищеназваного Положення та вимог до державних службовців, визначених Науково-методичною радою при Головдержслужбі.
Насамперед це:

Беручи до уваги вищезазначене, до нормативної частини загальної складової програми включені такі навчальні модулі:
1.1. Державне управління та державна служба в Україні;
1.2. Державне регулювання економіки.
Для успішної реалізації управлінських функцій в податковій службі державні службовці мають володіти сучасними науковими знаннями щодо державної політики у сфері оподаткування в контексті вирішення актуальних завдань адміністративної реформи та підвищення ефективності державного управління. Тому до варіативної частини загальної складової включений такий модуль:
1.3. Податкова система і податкова служба в Україні.

ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА


Основна мета навчання за функціональною складовою полягає у наданні та поглибленні конкретних знань державного службовця щодо розв’язання питань, які визначаються його посадовими обов’язками та узагальненими професійними завданнями. Опанування функціональної складової професійної програми має здійснюватись через набуття додаткових знань і умінь, що відповідають вимогам до його професійного рівня. До функціональної складової включені навчальні теми, які дозволять працівникові відповідного структурного підрозділу безпосередньо виконувати функції та обов’язки, що визначені в його посадових інструкціях.
Для успішної реалізації управлінських функцій в податковій службі державні службовці мають володіти сучасними науковими знаннями, а також інструментарієм та відповідними процедурами їх реалізації у вигляді конкретних організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих дій. Тому до функціональної складової включений нормативний модуль:
2.1. Соціальні та психологічні аспекти керівництва в органах державної податкової служби.
Опанування варіативної частини функціональної складової професійної програми дасть можливість добре організувати безпосереднє виконання своїх службових обов’язків, в тому числі, з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Тому до варіативної частини функціональної складової включені такі навчальні модулі:

Специфіка діяльності структурного підрозділу відображена у вибірковій частині навчальних модулів функціональної складової і передбачає підвищення кваліфікації за такими напрямами професійної діяльності:

 1. Реєстрація і облік платників податків в органах ДПС України;
 2. Адміністрування облікових показників та складання зві-тності в органах ДПС України.
 3. Масово-роз’яснювальна робота та звернення громадян;
 4. Податковий контроль юридичних осіб;
 5. Погашення прострочених податкових зобов’язань;
 6. Адміністрування податків з фізичних осіб і документальні перевірки;
 7. Адміністрування податку на додану вартість;
 8. Адміністрування податку на прибуток підприємств;
 9. Адміністрування місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів;
 10. Контроль за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД;
 11. Контроль за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД за напрямом «Організація перевірок фінансових установ»;
 12. Контроль за суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі;
 13. Інформатизація процесів оподаткування (використання інформаційних технологій та прикладних автоматизованих систем у діяльності структурних підрозділів ДПС України;  адміністрування прикладних автоматизованих інформаційних систем ДПС України);
 14. Економічний аналіз та планування податкових надходжень в діяльності органів ДПС України;
 15. Економічний аналіз податкових надходжень по секторах економіки та визначальних платниках податків;
 16. Організація правової роботи в органах ДПС України;
 17. Апеляційне узгодження податкових зобов’язань в адміністративному порядку та розгляд скарг платників податків на рішення органів ДПС;
 18. Організаційна робота органів ДПС. Контроль за виконанням доручень органів вищого рівня і власних рівнів;
 19. Працівники підрозділів обласних ДПА, начальники (заступники начальників) ДПІ резерву на зазначені посади органів ДПС України;
 20. Модернізація державної податкової служби України.

ІІІ. ГАЛУЗЕВА  СКЛАДОВА


Галузева складова компонується з варіативних модулів, основною метою яких є здобуття додаткових знань, умінь та навичок у галузі оподаткування і включає такі модулі:

*Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій за напрямом 1501 «Державне управління». Видання друге, виправлене і доповнене. /За заг. ред. В.Л.Журавського. – Ірпінь, Вид-во НУДПСУ, 2010.– 266 с.

На головну

viagra buy - viagra buy cheap. buy viagra . Cialis buy cialis