Про Інститут

На сучасному етапі трансформаційних перетворень в діяльності органів Міністерства доходів і зборів України значну роль відіграє людський фактор. Тому стратегічно важливе завдання якісної підготовки кадрів для органів Міністерства доходів і зборів України через процеси активного, випереджального навчання та постійного підтримання високого рівня знань, умінь і навичок є досить актуальним. Міжнародний досвід і надбання вітчизняної науки державного управління свідчать, що вирішення цього завдання можливе завдяки об’єднанню в єдиний комплекс системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу.

І сьогодні таким інтегруючим комплексом є Національний університет державної податкової служби України.
    Університет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на факультетах: обліково-економічному, фінансовому, економіки та оподаткування, юридичному, заочному, військової підготовки, податкової міліції навчаються понад 10 тисяч юнаків та дівчат з усіх регіонів України. Факультети заочного навчання діють у містах  Житомир, Вінниця, Сімферополь, Сторожинець (Чернівецька обл.), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.).
    У структурі університету функціонують Київський фінансово-економічний коледж, де готують молодших спеціалістів, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування та Науково-дослідний інститут фінансового права, а також Інститут післядипломної освіти.
    Неоціненний капітал університету – педагогічні кадри: серед майже 500 викладачів – 6 академіків, 60 докторів, більше 200 кандидатів наук, 55 професорів і 137 доцентів.

Інститут післядипломної освіти є структурним підрозділом
Національного університету ДПС України.
    Діяльність інституту післядипломної освіти спрямована в першу чергу на тих, хто сьогодні працює в податковій сфері. Пріоритетним видом навчання в інституті є підвищення кваліфікації за професійними програмами та проведення короткотермінових і постійно діючих тематичних семінарів, що спрямовані на вирішення поточних проблем діяльності податкової служби.
    У структурі інституту функціонує кафедра державного управління і менеджменту, навчально-організаційний відділ, відділ навчально-методичного та інформаційного забезпечення, лабораторія дистанційного навчання.
  На базі Інституту діє Мережева академія CISCO.
    Підвищення кваліфікації в Інституті здійснюється за очною та дистанційною формами навчання. Навчання за професійними програмами здійснюється не менше одного разу на п'ять років при зарахуванні до кадрового резерву, призначенні на вищу посаду, перед черговою атестацією державного службовця, а для фахівців, уперше прийнятих на державну службу, – протягом першого року їх роботи. Термін навчання за очною формою від 2 до 4 тижнів, за дистанційною – до 4 місяців.
    Очолює Інститут Анатолій Іванович Накай, кандидат
економічних наук, доцент, державний радник податкової служби другого рангу.

Завдання
Навчальний процес
Інформаційна система
Матеріальна база
Про Інститут