Додаток 9
до наказу ДПС України
від 21.12.12 № 1172

Методичні рекомендації
щодо організації навчання працівників органів ДПС України з використанням дистанційних технологій навчання

1. У державних податкових адміністраціях в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, Центрального офісу визначаються працівники, які будуть навчатися у 2013 році за очно-дистанційною, заочно-дистанційною, та дистанційною формами. Облікові картки слухачів очно-дистанційної та заочно-дистанційної форм навчання надсилаються не пізніше ніж за два тижні до початку курсу на електронну адресу Інституту tcorq@asta.edu.ua.

2. До початку занять відповідно до графіка Університетом здійснюється реєстрація слухачів заочно-дистанційної форми навчання у СДН «Прометей». На надані в облікових картках електронні та поштові адреси слухачам надсилаються паролі доступу до матеріалів дистанційного курсу в СДН «Прометей», навчально-методичний посібник та матеріали дистанційного курсу на компакт-диску.

3. Реєстрація слухачів постійно діючих тематичних семінарів та спеціалізованих короткострокових навчальних курсів здійснюється на основі списків. Форма таблиці списку слухачів семінару розміщена на сайті Інституту післядипломної освіти Національного університету ДПС України http://tc.nusta.com.ua. Слухачі також отримують інструкцію для реєстрації у віртуальному класі wiziq, що буде використовуватися для проведення вебінарів.

4. Для забезпечення навчання з використанням дистанційних технологій у регіональних ДПC/ДПІ виділяються окремі комп’ютери. Комп’ютери повинні мати доступ до мережі Інтернет та пристрої для відтворення звуку (навушники, колонки тощо). З урахуванням виробничих потреб навчання на робочому місці упродовж всього періоду навчання повинно бути на тиждень не менше 8 академічних годин для очно-дистанційної, 10 академічних годин для заочно-дистанційної та 3 годин для дистанційної форм навчання.

5. Вивчення тем навчального курсу здійснюється упродовж тижня і розпочинається з установчого вебінару, який проводиться згідно з графіком навчального процесу. Самостійне вивчення тем здійснюється слухачами відповідно до тижневого розкладу. Після опрацювання теоретичного матеріалу за визначеною темою слухачі виконують завдання до практичних і семінарських занять та здійснюють самотестування. Завершується вивчення тем підсумковим вебінаром. Веб-ресурси для навчання розміщуються в системах дистанційного навчання СДН «Прометей» http://pr.nusta.com.ua, СДН «Moodle» http://moodle.nusta.com.ua/moodle19/ та у корпоративній мережі http://10.80.243.247/, http://10.80.243.249.

6. Виконання завдань практичних робіт очно-дистанційної та заочно-дистанційної форм навчання здійснюється у середовищі програмних емуляторів, прикладних інформаційних систем і оформляється у вигляді письмових звітів. Семінарські заняття проводяться за допомогою форуму та чату (вебінару). Форма і зміст проведення семінарського заняття зазначається при описі у навчально-методичному посібнику.

7. У процесі навчання для слухачів заочно-дистанційної форми навчання проводяться рубіжні контролі відповідно до затвердженого графіка у формі тестування в дистанційному режимі. Консультування слухачів щодо написання випускної роботи здійснюється як в асинхронному (електронна пошта, форум), так і в синхронному (чат, вебінар, ІР телефон) режимах.

8. Завершення навчання слухачів заочно-дистанційної форми відбувається на очній сесії, яка проводиться в Університеті у вигляді тематичних зустрічей, круглих столів, консультування, тестування, захисту випускних робіт. Виклик на очну сесію надсилається слухачам, які засвоїли програму дистанційного курсу, успішно склали тести рубіжних контролів, підготували випускні роботи та за результатами поточного контролю набрали не менше 30 балів.

9. Слухачі очно-дистанційної форми навчання до приїзду на навчання до навчального закладу готують випускні роботи. Консультування здійснюється у дистанційному режимі відповідно до розкладу. Перед початком очного навчання в навчальному закладі проводиться вхідне тестування за програмою курсу, винесеного на дистанційне вивчення.

10. Слухачі тематичних постійно діючих дистанційних семінарів, спеціалізованих короткотермінових навчальних курсів беруть участь у вебінарах, які будуть проводитися відповідно до затвердженого розкладу, самостійно опрацьовують матеріали відповідних тем, проходять поточне та залікове тестування.

Слухачам, які виконали програму відповідного семінару, спеціалізованого короткотермінового навчального курсу буде надаватися допуск до залікового тестування та, при умові успішного його проходження, видаватися Сертифікат.

viagra buy - viagra buy cheap. buy viagra . Cialis buy cialis